Ny dialogkonferanse 20. og 21. november 2018

MEDISINFRIE TILBUD – ERFARINGER OG UTFORDRINGER

Dialog og undring rundt tvang og medisinfrie tilbud i psykisk helsevern

THON CONFERENCE UNIVERSITETSGATEN

UNIVERSITETSGATEN 26, 0162 OSLO

Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp inviterer i samarbeid med NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR), Norsk psykiatrisk forening, Norsk Psykologforening og Helse Sør-Øst RHF, med støtte fra Helsedirektoratet, til høstens mest interessante dialogkonferanse.

Vi legger til rette for refleksjon på en arena hvor personer med pasienterfaring, pårørende og fagfolk kan møtes. Innlegg fra både helsemyndigheter, profesjoner, pårørende og brukere vil belyse formål, erfaringer, utfordringer og muligheter knyttet til tilbudet. Endelig program med påmelding vil bli lagt ut på dialogkonferanse.no. Merk av datoen allerede nå! Begrenset antall plasser.

 

TIRSDAG & ONSDAG     20. – 21.november 2018

Tema 1. dag: Fra tvungen medisinering til trygg medisinfrihet

Tema 2. dag: Trygg nedtrapping.

 

Konferansen er gratis. Send gjerne videre i ditt nettverk.

teaser_dialogkonferanse_2018

 

Patologisering og medikalisering av livet / Pathologizing and medicalization of life

Stiftelsen Humania inviterer til konferanse med Joanna Moncrieff, Tor-Johan Ekeland og Magnus Hald

Litteraturhuset 13. november kl. 17.00–21.00.  Gratis adgang. Ingen påmelding.

Program

17.00: Velkommen

17.15–18.00: Patologisering av livet v/ Tor-Johan Ekeland
For et par hundre år siden påtok datidens legevitenskap seg i humanitetens navn en stor oppgave: å få orden på «galskapen», utrede den, klassifisere den og kurere den. Det har ikke vært noe vellykket prosjekt. Det man har oppnådd er at mer og mer av livets utfordringer, lidelse og smerte underlegges medisinens språk, tiltak og kontroll. Det som nå trengs, i humanitetens navn, er en avmedikalisering; en tilbakeføring av lidelse til språket om det å være menneske.

18.15–19.00: The myth of the chemical cure: exploring the real nature of psychiatric drugs and the consequences of their use v/ Joanna Moncrieff
The nature of psychiatric drugs, what we know and don’t know about what they do to the brain with repeated and long-term use and how these changes affect the experience of withdrawal; study on antidepressant withdrawal and antipsychotic withdrawal.

19.15–20: Moncrieff continues.

20.15–21.00: Consequences for practice: A conversation between Joanna Moncrieff and Magnus Hald

Konferansen er søkt godkjent som tellende i profesjonsforeningene

Innledere

Tor-Johan Ekeland er professor (dr. philos) i sosialpsykologi ved Høgskolen i Volda og Molde (II). Han har tidligere arbeidet ved Universitetet i Bergen og Nordiska Høgskole for Folkehelsevetenskap i Gøteborg. Med relevans for psykisk helsevern har han bidratt med forsking innen recovery-perspektivet, psykoterapi som kommunikativ praksis, og epistemologiske arbeider med fokus på forholdet mellom kunnskap, styring og praksis.

Joanna Moncrieff is a psychiatrist and Senior Lecture at University College London. Moncrieff was for 10 years a consultant for a psychiatric rehabilitation inpatient unit, helping people with severe and long-lasting mental health problems. For the last 3 years she has been based in various community mental health services in North EastLondon.                                                                                                                                             As an author, Dr. Moncrieff has written extensively on psychiatric drugs and her books include The Myth of the Chemical Cure, A Straight Talking Introduction to Psychiatric Drugs and The Bitterest Pills: the troubling story of antipsychotic drugs.
Moncrieff is one of the founding members of the Critical Psychiatry Network which consists of psychiatrists from around the world who are sceptical of the idea that mental disorders are simply brain diseases and of the dominance of the pharmaceutical industry.

Magnus Hald er psykiater og klinikksjef ved Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Han er opptatt av relasjons- og nettverksperspektivet i utviklingen av psykisk helsevern. De siste årene har han dessuten være engasjert av etableringen av Medikamentfri behandlingsenhet ved UNN.

 

Dialogkonferanse mandag 13. november 2017

Konferansen er fulltegnet.

Fellesaksjonen arrangerer 13. november en dialogkonferanse med tittelen: Bedring uten medisiner?

Konferansen arrangeres i samarbeid med Helse Sør-Øst og Norsk Sykepleierforbund, med støtte fra Helsedirektoratet.

Vi ønsker velkommen fagfolk og brukerrepresentanter/ erfaringskonsulenter som er tilknyttet de nystartede medisinfrie tilbudene,  fagfolk/ pårørende/ brukere  som har en erfaring med medisinfrie tilbud samt andre som har interesse for temaet.

Det er begrenset antall plasser, og vi ønsker å ha en god balanse mellom antall brukere og fagfolk for å legge til rette for en god dialog. Endelig bekreftelse på deltagelse kommer derfor etter påmeldingsfristens utløp 20. oktober.

Bruker/pårørende-organisasjonene i fellesaksjonen har noen reserverte plasser på konferansen, ta kontakt med din organisasjon.
.

Påmelding på   dialogkonferanse.no

For mer informasjon kontakt info@medisinfrietilbud.no

Program i PDF her program_dialogkonferanse

Kort oppsummering om medikamentfrie tilbud rundt i landet

En kort oppsummering om etableringen av medisinfrie tilbud rundt i landet. Informasjonen er klippet fra helseforetakenes websider.

 

Helse Nord – Universitetssykehuset i Tromsø

Tirsdag 31. januar 2017 åpnet helseminister Bent Høie den regionale enheten Medikamentfritt behandlingstilbud ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Enheten – som er den første i sitt slag i Norge – har seks sengeplasser, 21 årsverk, og skal ta imot pasienter fra hele Nord-Norge.

 

Helse Midt-Norge

Medikamentfri behandling i Helse Midt-Norge ved DPS Vegsund i Ålesund åpnet i oktober 2016. Personar med for eksempel kronisk depresjon og angst eller langvarige relasjonsproblem/personlegheitsproblematikk vil kunne få tilbod om eit medikamentfritt behandlingsalternativ ved DPS Vegsund på Sunnmøre

 

Helse Vest

I Helse Bergen sitt opptaksområde er det frå 1.06. 2016 etablert eit pilotprosjekt med medisinfritt psykoseforløp. Alle dei distriktspsykiatriske sentra (DPS-a) i Helse Bergen sitt opptaksområde er med på det treårige prosjektet, der dei har et tett samarbeid DPS-a imellom om behandling av psykoselidingar uten medisinar. Forløpet gjeld også dersom pasienten ønskjer å trappe ned på medisinane. Det medisinfrie tilbodet skal vere del av det ordinære tilbodet i psykisk helsevern, og gjeld om du er innlagt til døgnbehandling eller om du går til poliklinisk behandling.

 

Helse Sør-Øst

Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo

Fra 01.01.17 er to av behandlingsplassene på Seksjon døgn, Lovisenberg DPS forbeholdt medikamentfritt behandlingstilbud. Pasienter med psykoselidelser og bipolare lidelser er prioritert. Det kan henvises fra fastleger og spesialisthelsetjenesten med bestilling om nedtrapping av medisiner, medisinjustering eller medikamentfritt behandlingstilbud.

 

Akershus Universtitetessykehus – A-hus

Nå er det startet opp medisinfri behandling ved Moenga døgn. Medisinfri behandling er et eget tilbud for pasienter over 18 år i psykisk helsevern som tradisjonelt er blitt behandlet med medikamenter. Personer som er motivert for å gjøre en innsats for å bedre sin livskvalitet – uavhengig av diagnose og medisiner – vil kunne få tilbud om et medisinfritt behandlingsalternativ ved DPS Nedre Romerike Moenga døgn

 

Vestre Viken

Vestre Viken er i gang med medikamentfri behandling. Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken kan nå tilby seks døgnplasser til pasienter som har et sterkt ønske om medikamentfri behandling. Fra 1. januar i år er fire døgnplasser ved Bærum DPS, en ved Kongsberg DPS og en døgnplass ved Psykiatrisk avdeling Lier prioritert til medikamentfri behandling av pasienter innen Vestre Vikens opptaksområde.

 

Sykehuset Østfold

Pasienter som trenger døgnbehandling innen psykisk helsevern og som ikke vil ha medisiner, skal også ha et tilbud. – Vi har nå opprettet et nytt medisinfritt tilbud i Sykehuset Østfold, sier avdelingssjef Kari Gjelstad, DPS Halden-Sarpsborg.

 

Sykehuset Telemark

Fra 01.01.2017 blir det etablert et døgnbehandlingstilbud for pasienter som ønsker medisinfri behandling. Det nye tilbudet vil bli etablert både i Porsgrunn og Seljord– Målgruppen for det nye tilbudet er pasienter med psykoselidelser eller alvorlige stemningslidelser som depresjoner eller bipolare lidelser.

 

Sykehuset Vestfold

Sykehuset i Vestfold har etablert et døgnbehandlingstilbud til pasienter som ønsker medisinfri behandling for pasienter med psykoselidelser og alvorlig stemningslidelser. Tilbudet er opprettet på døgnseksjonene ved Nordre Vestfold DPS og Søndre Vestfold DPS. Pasienter som ønsker å benytte tilbudet henvises på vanlig måte til en vurdering til sitt respektive DPS.

 

 

Medikamentfritt tilbud ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo

Fra 01.01.17 er to av behandlingsplassene på Seksjon døgn, Lovisenberg DPS forbeholdt medikamentfritt behandlingstilbud. Pasienter med psykoselidelser og bipolare lidelser er prioritert. Det kan henvises fra fastleger og spesialisthelsetjenesten med bestilling om nedtrapping av medisiner, medisinjustering eller medikamentfritt behandlingstilbud.

http://lds.no/aktuelt/nytt-medikamentfritt-behandlingstilbud/