Oppdatert oversikt over egne avdelinger i psykisk helsevern som tilbyr medikamentfri behandling

admin Ukategorisert

Del

Her er en kort oversikt over de tilbud som finnes med medikamentfri behandling i egne enheter. Fellesaksjonen mener med medikamentfrie tilbud: Avdelinger der det praktiseres medbestemmelse/ brukermedvirkning når det gjelder behandling, hvor man «ikke utsettes for tvangsmedisinering eller opplever at medisiner påtvinges ved press eller overtalelse».

Medikamentfritt behandlingstilbud ved UNN – Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø

Nettside: Medikamentfritt behandlingstilbud, Tromsø
Medikamentfritt behandlingstilbud er et regionalt tilbud for Helse Nord ved UNN Tromsø for pasienter over 18 år med alvorlige psykiske lidelser som ønsker medikamentfri behandling. Pasienter med psykose- eller bipolare lidelser prioriteres. Alle innleggelser er frivillige, og pasientenes motivasjon for et medikamentfritt tilbud vektlegges. Henvisninger må komme fra spesialisthelsetjenesten. Avdelingen er en åpen post med 6 plasser. Tilbudet er et alternativ for mennesker som ønsker et behandlingsforløp som legger vekt på medikamentfrihet, frivillighet, aktivitet, mestring, struktur, nettverk og bevissthet til egen helse og livssituasjon. Her vil man bli gitt muligheten til å ta styring over egen bedringsprosess. Tilbudet støtter pasientenes mål om å klare seg uten antipsykotiske eller stemningsstabiliserende medisiner. For mange innebærer dette også hjelp til nedtrapping av medisiner. Nettverks-, relasjons- og recoveryperspektivet legges til grunn for all tilnærming i tilbudet. Holdninger som likeverd, frivillighet, medbestemmelse, medfølelse og respekt er sentrale faktorer.  

Behandlingstilbudet består hovedsakelig av deltakelse i recovery-verkstedet, fysisk aktivitet og andre aktiviteter i og utenfor avdelingen. Medisinfri behandling er individuelt tilpasset og involverer flere ulike typer fagpersoner. Pasienten skal i størst mulig grad bidra i utformingen av sitt behandlingsopplegg. Det utarbeides en behandlingsplan som beskriver hva pasienten ønsker å jobbe med og hva behandlingstilbudet skal bestå av. Medisinfri behandling i Tromsø består av ulike aktiviteter og tilbud både i gruppe og individuelt. Det tilbys ulike psykoterapeutiske metoder, fysioterapi, kunstterapi, ferdighetstrening, arbeid med musikk og samspill, og mindfullness-øvelser. 

Avdelingen samarbeider med pasientene om mange hverdagslige gjøremål slik at alle skal kunne delta og bidra til hvordan avdelingen skal være. 

Det er ingen fast varighet på behandlingstilbudet. Dette vurderes individuelt og blir besluttet i samarbeid med den det gjelder og nettverket rundt den enkelte. Det vanligste er imidlertid å være innlagt i 1-3 uker og komme tilbake til nye planlagte innleggelser 4-6 ganger i året. Noen pasienter drar hjem på permisjon i helgene, men de fleste velger å være innlagt også i helga. For de som har lang reisevei er det uaktuelt å reise hjem på permisjon. 

Medisinfri behandling er alltid en del av et behandlingsforløp i et behandlingsnettverk, hvor samarbeid innad i nettverket står i fokus. I tillegg vil arbeid med private nettverk og familie være sentralt. En viktig del i behandlingen kan for noen være å utarbeide en detaljert plan for å mestre kriser, hvor ulike potensielle utfordringer og faresignaler, samt ulike mestringsstrategier og støttepersoner listes opp.

Medikamentfri behandling ved DPS Vegsund, Ålesund, Helse Møre og Romsdal

Nettside: Medikamentfri behandling ved DPS Vegsund, Ålesund
Det medikamentfrie behandlingstilbudet ved DPS Vegsund er et regionalt tilbud for Helse Midt-Norge. Målgruppen er mennesker med ulike angstlidelser, depresjon eller personlighetsproblematikk, som har flere behandlingsforsøk bak seg. Avdelingen har 6 plasser; 3 døgnplasser og 3 plasser forbeholdt dagpasienter. Avdelingen tilbyr ikke-medikamentelle behandlingsmetoder som har dokumentert god effekt på pasienter med langvarig og sammensatt problematikk. 

Tilbudet består av en 8 ukers emosjonsfokusert behandling hvor ISTDP (Intensiv dynamisk korttidsterapi) gir tilbudet ett teoretisk overbygg, både i forhold til patologiforståelse og endringsforståelse. I ISTDP arbeider terapeuten med å identifisere koblingen mellom ubevisste følelser, angst, forsvar, og de vanskene pasienten kommer til terapi for. Behandlingen er både individuell og gruppebasert, hvor en helhetlig tilnærming og behandling av individet vektlegges. Avdelingen tilbyr; Psykoterapi, psykoedukasjon, livsstyrketrening/mindfulness, kroppsbevissthet, miljøterapi, musikkterapi, terapeutisk yoga, styrketrening, friluftsliv og gruppeterapi. 

Medisinfri døgnenhet, DPS Nedre Romerike

Nettside: Medisinfri døgnenhet, DPS Nedre Romerike
Medisinfri behandling er et tilbud for pasienter over 18 år i psykisk helsevern som tradisjonelt har blitt behandlet med medikamenter. Medisinfri døgnenhet tilbyr et behandlingsopphold med «recovery» som behandlingsplattform. En grunnleggende holdning i «recovery» er troen på at man tross psykiske vansker kan ha en god og meningsfull hverdag. Behandler og bruker jobber som likeverdige partnere mot brukerens mål. Bruker er ekspert på seg selv, og behandler er ekspert på det faglige. Målet er at man får tilstrekkelig med kunnskap, ferdighet, nettverk og støtte til å ta ansvar for egne valg og eget liv.

Avdelingen har en sengepost med 7 senger. Tilbudet består av et 8 ukers intensivt behandlingsopphold satt sammen av flere medikamentfrie behandlingsformer med fast program i ukedagene og permisjon i helgene. Følgende behandlingsformer er inkludert: Miljøterapi, fysisk aktivitet, kunst og uttrykksterapi, kroppsbevissthetsgruppe, styrketrening, evalueringsmøter, avspenningsgruppe, individuell samtaleterapi og målrettede aktiviteter i fellesskap. Tilbudet er et strukturert og målrettet behandlingstilbud, som er basert på deltakerens personlige mål, kunnskapsformidling, egeninnsats og et gjensidig samarbeid. Tilbudet har en tverrfaglig og engasjert personalgruppe bestående av miljøpersonale, fysioterapeut, sosionom, psykiater, psykolog, kokke, vaktmester og sekretærer.  

BET-seksjon Blakstad, Vestre Viken

(utviklet og startet lenge før og helt uavhengig av myndighetenes krav om medisinfrie tilbud)

Nettside: BET-seksjon, Blakstad, Asker

BET-modellen ble utviklet på 1990-tallet av psykologspesialist Didrik Heggdal.

Seksjonen tilbyr intensiv døgnbehandling for mennesker med omfattende psykiske helseutfordringer som i liten grad har hatt nytte av det ordinære tilbudet i spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern. BET (basal eksponeringsterapi) tilrettelegger for, fremmer og understøtter menneskets evne til å leve et selvstendig og kvalitativt godt liv. Med utgangspunkt i egne verdier vil man kunne lære seg å håndtere og forholde seg til sine psykiske helseutfordringer på en hensiktsmessig måte. Alle som kommer til seksjonen får tilbud om BET som medisinfri behandling dersom man ønsker det.

Del