Oppdatert oversikt over døgnenheter med medikamentfri behandling i Norge

admin Ukategorisert

Del

Her er en kort oversikt over de tilbud som finnes med medikamentfri behandling i egne enheter. Fellesaksjonen mener med medikamentfrie tilbud: Avdelinger der det praktiseres medbestemmelse/ brukermedvirkning når det gjelder behandling, hvor man «ikke utsettes for tvangsmedisinering eller opplever at medisiner påtvinges ved press eller overtalelse».

Medikamentfritt behandlingstilbud ved UNN – Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø

Nettside: Medikamentfritt behandlingstilbud, Tromsø
Medikamentfritt behandlingstilbud er et regionalt tilbud for Helse Nord ved UNN Tromsø for pasienter over 18 år med alvorlige psykiske lidelser som ønsker medikamentfri behandling. Pasienter med psykose- eller bipolare lidelser prioriteres. Alle innleggelser er frivillige, og pasientenes motivasjon for et medikamentfritt tilbud vektlegges. Henvisninger må komme fra spesialisthelsetjenesten. Avdelingen er en åpen post med 6 plasser. Tilbudet er et alternativ for mennesker som ønsker et behandlingsforløp som legger vekt på medikamentfrihet, frivillighet, aktivitet, mestring, struktur, nettverk og bevissthet til egen helse og livssituasjon. Her vil man bli gitt muligheten til å ta styring over egen bedringsprosess. Tilbudet støtter pasientenes mål om å klare seg uten antipsykotiske eller stemningsstabiliserende medisiner. For mange innebærer dette også hjelp til nedtrapping av medisiner. Nettverks-, relasjons- og recoveryperspektivet legges til grunn for all tilnærming i tilbudet. Holdninger som likeverd, frivillighet, medbestemmelse, medfølelse og respekt er sentrale faktorer.  

Behandlingstilbudet består hovedsakelig av deltakelse i recovery-verkstedet, fysisk aktivitet og andre aktiviteter i og utenfor avdelingen. Medisinfri behandling er individuelt tilpasset og involverer flere ulike typer fagpersoner. Pasienten skal i størst mulig grad bidra i utformingen av sitt behandlingsopplegg. Det utarbeides en behandlingsplan som beskriver hva pasienten ønsker å jobbe med og hva behandlingstilbudet skal bestå av. Medisinfri behandling i Tromsø består av ulike aktiviteter og tilbud både i gruppe og individuelt. Det tilbys ulike psykoterapeutiske metoder, fysioterapi, kunstterapi, ferdighetstrening, arbeid med musikk og samspill, og mindfullness-øvelser. 

Avdelingen samarbeider med pasientene om mange hverdagslige gjøremål slik at alle skal kunne delta og bidra til hvordan avdelingen skal være. 

Det er ingen fast varighet på behandlingstilbudet. Dette vurderes individuelt og blir besluttet i samarbeid med den det gjelder og nettverket rundt den enkelte. Det vanligste er imidlertid å være innlagt i 1-3 uker og komme tilbake til nye planlagte innleggelser 4-6 ganger i året. Noen pasienter drar hjem på permisjon i helgene, men de fleste velger å være innlagt også i helga. For de som har lang reisevei er det uaktuelt å reise hjem på permisjon. 

Medisinfri behandling er alltid en del av et behandlingsforløp i et behandlingsnettverk, hvor samarbeid innad i nettverket står i fokus. I tillegg vil arbeid med private nettverk og familie være sentralt. En viktig del i behandlingen kan for noen være å utarbeide en detaljert plan for å mestre kriser, hvor ulike potensielle utfordringer og faresignaler, samt ulike mestringsstrategier og støttepersoner listes opp.

Medikamentfri behandling ved DPS Vegsund, Ålesund, Helse Møre og Romsdal

Nettside: Medikamentfri behandling ved DPS Vegsund, Ålesund
Det medikamentfrie behandlingstilbudet ved DPS Vegsund er et regionalt tilbud for Helse Midt-Norge. Målgruppen er mennesker med ulike angstlidelser, depresjon eller personlighetsproblematikk, som har flere behandlingsforsøk bak seg. Avdelingen har 6 plasser; 3 døgnplasser og 3 plasser forbeholdt dagpasienter. Avdelingen tilbyr ikke-medikamentelle behandlingsmetoder som har dokumentert god effekt på pasienter med langvarig og sammensatt problematikk. 

Tilbudet består av en 8 ukers emosjonsfokusert behandling hvor ISTDP (Intensiv dynamisk korttidsterapi) gir tilbudet ett teoretisk overbygg, både i forhold til patologiforståelse og endringsforståelse. I ISTDP arbeider terapeuten med å identifisere koblingen mellom ubevisste følelser, angst, forsvar, og de vanskene pasienten kommer til terapi for. Behandlingen er både individuell og gruppebasert, hvor en helhetlig tilnærming og behandling av individet vektlegges. Avdelingen tilbyr; Psykoterapi, psykoedukasjon, livsstyrketrening/mindfulness, kroppsbevissthet, miljøterapi, musikkterapi, terapeutisk yoga, styrketrening, friluftsliv og gruppeterapi. 

Medisinfri døgnenhet, DPS Nedre Romerike

Nettside: Medisinfri døgnenhet, DPS Nedre Romerike
Medisinfri behandling er et tilbud for pasienter over 18 år i psykisk helsevern som tradisjonelt har blitt behandlet med medikamenter. Medisinfri døgnenhet tilbyr et behandlingsopphold med «recovery» som behandlingsplattform. En grunnleggende holdning i «recovery» er troen på at man tross psykiske vansker kan ha en god og meningsfull hverdag. Behandler og bruker jobber som likeverdige partnere mot brukerens mål. Bruker er ekspert på seg selv, og behandler er ekspert på det faglige. Målet er at man får tilstrekkelig med kunnskap, ferdighet, nettverk og støtte til å ta ansvar for egne valg og eget liv.

Avdelingen har en sengepost med 7 senger. Tilbudet består av et 8 ukers intensivt behandlingsopphold satt sammen av flere medikamentfrie behandlingsformer med fast program i ukedagene og permisjon i helgene. Følgende behandlingsformer er inkludert: Miljøterapi, fysisk aktivitet, kunst og uttrykksterapi, kroppsbevissthetsgruppe, styrketrening, evalueringsmøter, avspenningsgruppe, individuell samtaleterapi og målrettede aktiviteter i fellesskap. Tilbudet er et strukturert og målrettet behandlingstilbud, som er basert på deltakerens personlige mål, kunnskapsformidling, egeninnsats og et gjensidig samarbeid. Tilbudet har en tverrfaglig og engasjert personalgruppe bestående av miljøpersonale, fysioterapeut, sosionom, psykiater, psykolog, kokke, vaktmester og sekretærer. 

Hurdalsjøen Recoverysenter, Recoveryakademiet, Hurdal
Ble stengt april 2023 på grunn av avviklingen av fritt behandlingsvalg.

Nettside: Hurdalsjøen Recoverysenter
Recoveryklinikken har en spesialisthelsetjeneste som tilbyr recoveryorientert medikamentfri behandling hvor det er mulig å få hjelp til medikamentreduksjon. Recoveryklinikken består av 3 hovedpillarer: IMR, sunt kosthold og strukturert fysisk aktivitet, som turer i skog og mark, styrketrening, yoga, ballspill og lek. Klinikken har en kompetent tverrfaglig sammensatt gruppe ansatte. Faglig ansvarlig er psykolog eller psykiater, og hovedfokus i behandlingen er livsmestring. Behandlingsfilosofien gjør at alle ansatte jobber for å støtte hver enkelt deltaker i prosessen på vei mot sitt personlige recoverymål satt ved hjelp av IMR (Illness Management & Recovery). IMR er et strukturert og kunnskapsbasert behandlingsprogram om recovery og livsmestring. Behandlingsprogrammet skal hjelpe personer med psykiske helseproblemer til å utvikle personlige strategier for livsmestring og for å komme i kontakt med egne ressurser. Metoden benytter motiverende teknikker med pedagogiske og kognitive strategier bestående av 11 moduler med ulike emner. Det tar 10-12 uker å komme seg igjennom IMR-modulene:

Modul 1:         Individuell mestring og tilfriskning, blant annet personlige mål.
Modul 2:         Nyttige fakta om psykiske lidelser
Modul 3:         Nyttige fakta om ruslidelser
Modul 4:         Stress-sårbarhetsmodellen
Modul 5:         Mestre stress
Modul 6:         Bygge sosial støtte 
Modul 7:         Effektiv bruk av medisiner (Hurdalsjøen Recoverysenter arbeider med lokal tilpasning, slik at nedtrapping også kommer med)
Modul 8:         Mestre vedvarende symptomer
Modul 9:         Sunn livsstil
Modul 10:       Lage en plan for å forebygge tilbakefall (Serviceplan)
Modul 11:       Få hjelp til dine behov i den norske helsetjenesten eller andre tjenesteytere

Recoveryakademiet har fokus på tilrettelegging for meningsfull aktivitet og arbeid. Veileder bistår blant annet med kontakt opp mot NAV for aktuelle arbeidsplasser og inkludering. 

BET-seksjon Blakstad, Vestre Viken

(utviklet og startet uavhengig av myndighetenes krav om medisinfrie tilbud)

Nettside: BET-seksjon, Blakstad, Asker

BET-modellen ble utviklet på 1990-tallet av psykologspesialist Didrik Heggdal.

Seksjonen tilbyr intensiv døgnbehandling for mennesker med omfattende psykiske helseutfordringer som i liten grad har hatt nytte av det ordinære tilbudet i spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern. BET (basal eksponeringsterapi) tilrettelegger for, fremmer og understøtter menneskets evne til å leve et selvstendig og kvalitativt godt liv. Med utgangspunkt i egne verdier vil man kunne lære seg å håndtere og forholde seg til sine psykiske helseutfordringer på en hensiktsmessig måte. Alle som kommer til seksjonen får tilbud om BET som medisinfri behandling dersom man ønsker det.

DPS-er som tilbyr medisinfri døgnbehandling i en ordinær avdeling

Medisinfri behandling ved Haldenklinikken, DPS Halden-Sarpsborg

Nettside: https://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/medisinfri-behandling
Tilbudet bygger på miljøterapeutisk oppfølging, individuelt tilpasset i samarbeid mellom pasient og personale. Klinikken tilbyr:

Individuell ukeplan utarbeides med utgangspunkt i postens miljøterapeutiske program.
Fokus på døgnrytme og struktur; søvn, hvile, aktivitet.
Fysisk aktivitet (gåturer, skogsturer og øvelser på treningsrom med fysioterapeut)
Psykomotorisk fysioterapi – individuell veiledning ved behov
NADA (øreakupunktur, til hjelp for søvn og angst/uro)
Oransje briller (ved hypomane faser, for reduksjon av uønsket blått lys-stimuli)
Mat og kostholdsveiledning (klinisk ernæringsfysiolog)
Generell undervisning om de vanligste psykiske symptomer –  i gruppe og/eller individuelt
Velvære-rom (div. utstyr for sansestimulering eller redusering av sanseinntrykk)
Psykoedukasjon (søvnhygiene, angst/depresjon, psykose), tilpasset pasientens problemer.
Musikk (musikkterapi; gruppe/individuelt)
Sosialt fellesskap som trenings- og trivselsarena.
Gruppeaktiviteter.
Sosial ferdighetstrening og mestringsstrategier – gruppe og individuelt.
Individuelle terapeutsamtaler.
Familiearbeid; samtaler med pårørende – evt. oppstart av en-familiegruppe.

Miljøterapi er grunnleggende i en døgnpost. Behandlingen skal lede til symptomlindring, bedre livskvalitet og bedret funksjonsevne. Det innebærer tilrettelagte rammer og struktur for søvn, aktivitet, hvile, kosthold og sosiale aktiviteter. Innholdet i miljøterapien er bl.a. et felles ukesprogram med gruppeaktiviteter som fysisk aktivitet, mestringsgruppe, undervisning i psykiske symptomer, IMR-gruppe, musikkterapi, kognitiv gruppe, turgruppe og andre vanlige sosiale aktiviteter. IMR er en metode som fremhever læring om psykiske lidelser for å kunne ta informerte beslutninger om egen behandling, samt å hjelpe personer til å sette seg personlige mål og finne strategier for å oppnå disse i hverdagen. Klinikken har sanserom som kan benyttes ut fra individuelle behov, med særlig vekt på reduksjon av uønskede symptomer og økt følelse av velvære. Det tilbys også NADA (øreakupunktur) for å redusere angst, uro og bedre søvnkvalitet. Alle pasientene har en ansvarlig behandler, enten lege eller psykolog. Somatisk helsetilstand og plan for nedtrapping av psykofarmaka følges alltid opp av en lege. 


Klinikken arbeider Recovery-orientert, som betyr at man sammen med pasienten har fokus på den enkeltes ressurser og personlige mål. Bli ekspert på egen lidelse, ha håp og tro på å kunne mestre livet og hverdagen på tross av utfordringer. Oppfølgingen av pasienter foregår både individuelt og i grupper ut fra den enkeltes behov. Klinikken samarbeider med pårørende, og alle aktuelle samarbeidspartnere etter behov, for eksempel kommunehelsetjeneste, arbeidsplass og skole. Personalet jobber tverrfaglig og er sammensatt av psykiater, lege, psykolog, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, musikkterapeut og sosionom.

Medikamentfri behandling i Vestre Viken

Bærum DPS – Nettside: Medisinfri behandling, Bærum DPS

4 prioriterte døgnplasser; primært for pasienter med depresjon, angst og personlighetsforstyrrelser – ikke akutte psykoser og/eller alvorlige bipolare lidelser.

Kongsberg DPS – Nettside: Medisinfri behandling, Kongsberg DPS

1 prioritert døgnplass; for pasienter med et psykoselignende sykdomsbilde som har blitt behandlet over tid med medisiner uten opplevd symptomlette og/eller bedring av funksjonsnivå.


Medisinfri behandling Sykehuset i Vestfold


DPS, Medisinfri behandling – psykisk helse, Linde, Nøtterøy, Nordre Vestfold

Nettside: Medisinfri behandling, Nøtterøy

DPS, Medisinfri behandling – psykisk helse, Furubakken, Larvik, Søndre Vestfold

Nettside: Medisinfri behandling, Larvik

DPS, Medisinfri behandling – psykisk helse, Preståsen, Sandefjord, Søndre Vestfold

Nettside: Medisinfri behandling, Sandefjord


Medisinfri behandling Sykehuset Telemark

DPS Nedre Telemark, psykose døgn, Porsgrunn

Nettside: Medisinfri behandling, Porsgrunn

DPS Seljord, psykose døgn, Seljord

Nettside: Medisinfri behandling, Seljord

Sørlandet sykehus HF

Medikamentfrie tilbud inngår som en integrert del av det generelle tilbudet. Sørlandet sykehus HF understreker at alle pasienter skal informeres om alternative behandlingsformer herunder også ikke-medikamentelle tilnærminger. 


Medikamentfritt behandlingstilbud i Helse Bergen

Nettside: Medikamentfritt behandlingstilbud i Helse Bergen

Alle distriktspsykiatriske sentre (DPS) i Bergensområdet tilbyr en rekke ulike behandlinger for psykoselidelser, også for de som ikke ønsker antipsykotika.

Kronstad DPS
Bjørgvin DPS
Øyane DPS
Betanien DPS
Solli DPS
Voss DPS


Medikamentfri behandling i Helse Fonna (Haugesund, Stord, Odda)

Nettside: Medikamentfri behandling i Helse Fonna

Alle distriktspsykiatriske sentre (DPS) i Helse Fonna området tilbyr en rekke ulike behandlinger for psykoselidelser, også for de som ikke ønsker antipsykotika.

Del