Toppmøte om medisinfrie tilbud

admin Ukategorisert

ImageProxy.mvc

Thomas Øverbø og Eva Svendsen i Erfaringskompetanse. Bildet er tatt av Stine Hansen Bakkebø, NRK. Gjengitt med tillatelse. 

 

Den 9. oktober blir det et Toppmøte med dialoger om medisinfrie behandlingstilbud.

Med rett til å velge er overskriften.

Til møtet er det invitert representanter for brukerorganisasjoner, fagmiljøet og politiske helsetopper. Blant andre helse- og omsorgsminister Bent Høie og Danmarks tidligere statsminister Paul Nyrup Rasmussen.  Det er et lukket møte med ca 100 spesielt inviterte deltakere, men det vil bli strømmet videoer på nettet av hovedtalerne. Det vil også bli tatt i bruk sosiale medier underveis i møtet for at flest mulig skal få ta del i det.

Erfaringskompetanse er hovedansvarlig for arrangementet, men det er til sammen 28 medarrangører til toppmøtet.

Link til Erfaringskompetanse

Link til omtale på NRK.no

Brosjyre

admin Ukategorisert

logo_rgb_bbg_750x250

De siste måneder har vi jobbet med å få ferdig Fellesaksjonens brosjyre, og den er nå trykket i et rikelig opplag.
Brosjyrer kan bestilles ved å kontakte info@medisinfrietilbud.no

Link til brosjyren

Medisinfrie tilbud – hvor blir de av ?

Fellesaksjonen Ukategorisert

Artikkel publisert i Søkelyset 36 // www.wso.no

Behovet for medisinfrie behandlingsforløp har vært stort lenge, men fortsatt kan vi ikke se at det er en reell mulighet for de aller fleste som er innfor det tradisjonelle psykiske helsevernet.

I 2010 kom det første pålegget fra sentrale myndigheter om at helseforetakene skulle opprette medisinfrie tilbud, og i 2011 startet ”Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp”, som er brukerorganisasjonenes felles initiativ for å følge opp dette.

Hvilke resultater har vi så oppnådd så langt, og hva er utfordringene fremover?

Enkelt kan det sies slik;
Vi har lykkes med å bringe saken frem hos myndighetene, i deler av helsevesenet og i organisasjonene.
Vi har foreløpig ikke lykkes i å faktisk få medisinfrie behandlingstilbud.

Fellesaksjonen har lykkes i å få satt søkelys på behovet for medisinfrie tilbud hos myndighetene, i helseforetakene og i egne organisasjoner. Vi fikk løftet det høyt i helsedepartementet og hos den forrige helseministeren, og det ble tatt frem som et prioritert område i flere sammenhenger. Det som ikke har skjedd, er at det ligger penger bak løftene. Den nåværende helseministeren, Bent Høie, har ikke vært konkret i forhold til denne saken, men har snakket mye om pasienten i fokus, valgfrihet og brukermedvirkning. Fellesaksjonen må jobbe videre for at medisinfrie behandlingsforløp, som svært mange brukere etterspør, skal bli konsekvensen av disse fine ordene og at det skal legges penger på bordet, som er et viktig virkemiddel for myndighetene når noe nytt skal bygges opp.

Det har også blitt et økt fokus i helseforetakene, men der er det mye motstand å finne. Saken diskuteres i forskjellige fora, men vi kan ikke se entydig verken vilje eller handling til å faktisk realisere det.

Bevisstheten og kritikken rundt medikamentbruk er økende i samfunnet, og fellesaksjonens mål burde være en gyllen mulighet til å svare på dette, både for myndigheter og helsevesen. Men vi kan nok trygt si at arbeidet langt fra er over, og at behovet for en fellesaksjon til å løfte medisinfrie tilbud politisk fortsatt er til stede.

Flere lurer på om fellesaksjonen har som mål og jobber med å selv starte er slikt behandlingstilbud. Dette har vært diskutert ganske mye i aksjonsgruppa, og det siste året har også mye arbeid gått med til nettopp dette. Men vi har kommet frem til at fellesaksjonens oppgave først og fremst er å jobbe politisk og ved bevisstgjøring og informasjon for å åpne dørene for andre som ønsker og har kompetanse til å jobbe med konkrete prosjekter. Aksjonen er et konsensusorientert samarbeid mellom fem organisasjoner, som alle skal ivareta sin plattform og ståsted, og det at vi står sammen er helt sentralt for å oppnå gjennomslagskraft ovenfor myndighetene. I arbeidet med å bygge opp et behandlingstilbud er dette derimot ikke den enkleste arbeidsformen.
Dette er selvfølgelig ikke til hinder for at de enkelte organisasjonene kan jobbe med konkrete behandlingstilbud, arbeidet som Fellesaksjonen står for er jo kun en del av alt som foregår i de forskjellige organisasjonene.
Fellesaksjonen jobber videre for å åpne dørene og legge press på myndigheter og helsevesen for at gode medisinfrie tilbud skal bygges opp, og bli en reell og etablert valgmulighet for alle som ønsker det.

Følg med på Fellesaksjonens hjemmeside www.medisinfrietilbud.no for oppdateringer om hva som skjer.

Mette Ellingsdalen, WSOs representant i Fellesaksjonen

Aksjon for Medisinfrie Tilbud

Fellesaksjonen Ukategorisert

legemiddelfri_behandling0

Bakgrunn for aksjonen og hva som har skjedd så langt.

«Aksjon for medisinfrie tilbud» er et samarbeid mellom  Aurora, Hvite Ørn, Mental Helse, LPP og WSO.

Samarbeidet oppsto etter brukerorganisasjonskonferansen på Hamar i 2011.

Brukerorganisasjonene har etterspurt medikamentfrie tilbud i mange år. Men i mars 2010 ble det for første gang nevnt i Helse- og omsorgsdepartementets årlige oppdragsbrev til de regionale helseforetakene, i  «Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i psykiske helsetjenester».

Det er nå lagt klare politiske føringer på at medisinfrie tilbud skal bygges opp. Ett av punktene under «Minimumskrav til områder/innhold i regionale og lokale planer for redusert og riktig bruk av tvang» er følgende:

  • Systematisk innføring av alternative metoder til tvang, herunder medisinfrie behandlingstilbud, brukerstyrte plasser, ambulante team, individuelle planer, inkl. rettighetskontrakter og kriseplaner.

Til tross for at dette er et krav fra Helse- og omsorgsdepartementet, ser vi at svært lite har skjedd i praksis siden brevet ble sendt 19. mars 2010. Ut fra det vi har sett i regionale/ lokale planer for reduksjon av tvang, foreligger det heller ingen konkrete planer i helseforetakene for oppbygging av medisinfrie tilbud.

 

Aksjonen startet derfor med at det ble sendt et brev til helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen / HOD 21.10.2011, hvor aksjonens krav ble presentert.

Dette resulterte i to møter med HOD.

Det siste møtet , 22.08.2012, er referert her.

Det ble sendt et nytt brev til helseministeren / HOD 10.09.2012, med forslag til tiltak for å utvikle medisinfrie enheter.
Dette brevet ble sendt på nytt 04.10.2012, adressert til den nye helseministeren Jonas Gahr Støre. Brevet kan leses her.

Aksjonsgruppa har utarbeidet et grunndokument, som forteller hva organisasjonene er blitt enige om. Grunndokumentet kan leses her.

Aksjonsgruppa var invitert til møte i Helse og Omsorgsdepartement 11. februar 2013, og overrakte grunndokumentet til statssekretær Øie. En kort rapport fra møtet ligger her. Og bilde fra møtet under.

12. februar 2013  ble det arrangert et rådslag om medikamentfrie behandlingstilbud av Helsedirektoratet og Erfaringskompetanse i samarbeid med brukerorganisasjonene. Aksjonsgruppa var representert i planlegging av rådslaget, og sto også på programmet med fire forskjellige innlegg. Det ble et fruktbart og spennende rådslag hvor vi kom ett skritt videre mot å få realisert vårt mål. Se Mette Ellingsdalens innlegg om aksjonen her:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=17Kpm-2KKTg

Her er mer fra rådslaget: http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/krever-medisinfri-behandling/

Det ble sendt et nytt oppfølgingbrev til helseministeren 02.09.2013, det kan leses her.

Vi ser med glede at oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene 2013 fortsatt har fokus på at man skal prioritere legemiddelfrie behandlingstilbud i punkt 4.9 : ”Psykisk helsevern er i størst mulig grad basert på frivillighet. Det legges til rette for frivillige og brukerstyrte tilbud, herunder legemiddelfrie behandlingstilbud for pasienter som ønsker det.”

Her er et annet videoforedrag med Mette Ellingsdalen, som gir en del bakgrunnsinformasjon i forhold til behovet for medisinfrie tilbud.

http://vimeo.com/mettee

Aksjonsgruppa består nå – mars 2014-  av Dagfinn Bjørgen, landsleder i Mental Helse, Anne-Grethe Terjesen, leder i LPP, Per Overrein, leder i Aurora, Jan-Magne Sørensen, leder i Hvite Ørn, Mette Ellingsdalen, leder i WSO´s menneskerettighetsutvalg og Grete Johnsen, sekretær.