Døgnenheter med medikamentfri behandling

admin Ukategorisert

Del

Her er en kort oversikt over de tilbud som finnes med medikamentfri behandling i egne enheter.

Fellesaksjonen mener med medikamentfrie tilbud: Avdelinger der det praktiseres medbestemmelse/ brukermedvirkning, hvor man «ikke utsettes for tvangsmedisinering eller opplever at medisiner påtvinges ved press eller overtalelse».

Medikamentfritt behandlingstilbud ved UNN – Universitetssykehuset i Nord-Norge

Nettside: Medikamentfritt behandlingstilbud, Tromsø
Brosjyre: https://medisinfrietilbud.no/wp-content/uploads/2022/06/Brosjyre-medikamentfritt-tilbud-Tromso.pdf

Medikamentfritt behandlingstilbud er et regionalt tilbud for hele Helse Nord. Dette er et tilbud til personer over 18 år. Pasienter med psykose- eller bipolare lidelser prioriteres. Alle innleggelser er frivillige, og pasientenes motivasjon for et medikamentfritt tilbud vektlegges. Henvisninger må komme fra spesialisthelsetjenesten. Vi har seks sengeplasser.

DPS Vegsund, Helse Midt-Norge

Nettside: Medikamentfri behandling ved DPS Vegsund, Ålesund
Brosjyre: https://medisinfrietilbud.no/wp-content/uploads/2022/06/Brosjyre-medikamentfritt-behandlingstilbud-DPS-Vegsund.pdf

I det medikamentfrie tilbodet har vi dagbehandling, poliklinikk og ein sengepost med tre senger. Vi tar imot pasientar frå heile regionen. Dette er eit intensivert, heilskapleg og kunnskapsbasert behandlingstilbod. Målet med behandlinga er at tett oppfølging, intensivering av tiltak og systematisk tilnærming, vil gi auka behandlingseffekt og endring som varer. Dine ressursar, målsetning og medverknad er i sentrum.  

De har seks plasser, tre døgnplasser og tre dagplasser.

DPS Nedre Romerike

Nettside: Medisinfri døgnenhet, DPS Nedre Romerike
Brosjyre: https://medisinfrietilbud.no/wp-content/uploads/2022/06/Brosjyre-medisinfri-behandling-DPS-Nedre-Romerike.pdf

Medisinfri behandling er et eget tilbud for pasienter over 18 år i psykisk helsevern som tradisjonelt er blitt behandlet med medikamenter. Personer som er motivert for å gjøre en innsats for å bedre sin livskvalitet – uavhengig av diagnose og medisiner – vil kunne få tilbud om et medisinfritt behandlingsalternativ ved Medisinfri døgnenhet, DPS Nedre Romerike.

De har sju plasser.

Hurdalsjøen Recoverysenter, Recoveryakademiet

Nettside: Hurdalsjøen Recoverysenter

Målet vårt er å hjelpe mennesker med psykiske helseproblemer gjennom en recoveryorientert tilnærming til å leve gode og selvstendige liv uten unødvendig eller overdreven bruk av medikamenter.

Kontakt: https://recoveryakademiet.no/kontakt/

BET-seksjonen Blakstad, Vestre Viken

Nettside: BET-seksjon, Blakstad, Asker

Vi tilbyr intensiv døgnbehandling for mennesker med omfattende psykiske helseutfordringer. Behandlingen ved seksjonen er rettet mot deg som i liten grad har hatt nytte av det ordinære tilbudet i spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern.
BET tilrettelegger for, fremmer og understøtter menneskets evne til å leve et selvstendig og kvalitativt godt liv. Med utgangspunkt i dine verdier vil du kunne lære deg å håndtere og forholde deg til dine psykiske helseutfordringer på en hensiktsmessig måte.

Alle som kommer til oss får tilbud om BET som medisinfri behandling dersom de ønsker det.

Om Basal eksponeringsterapi (BET):

https://mentalhelse.no/aktuelt/nyheter/mental-helse/basal-eksponeringsterapi

DPS Lister Kvinesdal

Nettside: Medikamentuavhengig tilbud DPS Lister Kvinesdal
Brosjyre: https://medisinfrietilbud.no/wp-content/uploads/2021/03/LIsta-DPS-medikamentuavhengig-tilbud.pdf

Medikamentuavhengig behandlingstilbud er for personer med psykiske lidelser som ønsker behandling uten fokus på medikamenter.
Personer med depresjon, søvnproblemer, angst og medikamentavhengighet vil bli prioritert, men andre som ønsker et medikamentuavhengig tilbud kan også søke.

I det medikamentuavhengige tilbudet har vi 8 plasser, der 4 er polikliniske og 4 er døgn- plasser. Det er i utgangspunktet et 8 ukers intensivt behandlingsprogram. Underveis har vi en pause på 2 uker for utprøving av ervervet kunnskap hjemme. Vi jobber med flere medikamentuavhengige behandlingsformer.

DPS-er som tilbyr medisinfri døgnbehandling i en ordinær avdeling

DPS Halden-Sarpsborg

Nettside: https://sykehuset-ostfold.no/behandlinger/medisinfri-behandling
Brosjyre: Medisinfri behandling DPS Halden-Sarpsborg, Haldenklinikken
Mer info: https://sykehuset-ostfold.no/nyheter/behandling-uten-medisiner

Medisinfri behandling skjer fortrinnsvis poliklinisk, men der det er behov kan det søkes om medisinfri døgnbehandling. Hvem kan søke?

  • Du som ønsker behandling for din psykiske lidelse uten bruk av medisiner. Du må være over 18 år. Vi prioriterer mennesker med psykose- lidelser eller bipolare lidelser, men medisinfri behandling kan også tilbys personer med andre tilstander.
  • Du som ønsker en trygg nedtrapping av psykofarmaka.
  • Du som er motivert til å gjøre en egeninnsats for å få det bedre uten å bruke medisiner.

De har seks plasser.

.

Medikamentfri behandling i Vestre Viken

Medisinfri behandling Sykehuset i Vestfold

Medisinfri behandling Sykehuset Telemark
Mer info: https://www.sthf.no/om-oss/nyheter/medisinfritt-tilbud-til-psykisk-syke

Medikamentfritt behandlingstilbud i Helse Bergen

Medikamentfri behandling i Helse Fonna (Haugesund, Stord, Odda)

.

Se også:

Del