Rapport med evaluering av de medisinfrie tilbudene er publisert

admin Ukategorisert

Del

«Legemiddelfri behandling – mitt liv, mitt valg!» 

Bruker Spør Bruker-evaluering av de legemiddelfrie behandlingstilbudene i fire helseregioner. 

Skrevet av: Dagfinn Bjørgen, Ingvild M. Kvisle, Karl Johan Johansen, Tora Benedicte Svare Leinan, Anne R. Benschop og Christina Kildal.
Stiftelsen Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT).  Rapporten ble publisert 11. desember 2020

Fra sammendraget: 

«Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) fikk høsten 2016 i oppdrag av Helsedirektoratet via Helse Midt-Norge RHF å gjennomføre en evaluering og lage en faktasammenstilling for de legemiddelfrie tilbudene. Sammenstillingsrapporten ble publisert i 2018 (……..)

KBT har nå gjennomført individuelle kvalitative intervjuer og fokusgrupper med pasienter ved de legemiddelfrie tilbudene i de fire helseregionene. Undersøkelsene viser at det er betydelig variasjon i implementering av de legemiddelfrie tilbudene. Spesialisthelsetjenestene er i gang med å utvikle tilbud, men mye gjenstår for å gjøre disse tilbudene likeverdig med andre tjenester innen psykisk helsevern. Tilbudene må bli bedre kjent for pasientene, slik at pasientene kan velge disse på linje med andre tilbud. 

Evalueringen viser at tilbudene gir brukerne et viktig og etterlengtet tilbud om å mestre psykiske helseutfordringer uten at psykofarmaka skal være hovedstrategien for hjelpen. Gjennom intervjuene har pasientene meldt tilbake at de har erfart mangler ved informasjon om de legemiddelfrie tilbudene, og at det også hos tjenesteytere var mangelfull kjennskap til den legemiddelfrie behandlingen. Når de først hadde mottatt slik behandling, var det mange positive tilbakemeldinger på ulike deler av tilbudene. Det vises forøvrig til presentasjonen av resultater i rapporten. Der tilbudet var organisert som egne enheter fremsto tilbudet som tydelig og det lettere for pasientene å forstå hva det gikk ut på. Når det var integrert i de øvrige behandlingstilbudene, var det vanskeligere for pasientene å forstå at de faktisk mottok et legemiddelfritt tilbud.» 

Om rapporten

Rapporten gir en grundig beskrivelse av bakgrunnen for de medisinfrie tilbudene, den gir en av avklaring av medisinfrie tilbud som begrep,  og en oppsummering av «Brukerbevegelsens kritikk mot psykiatrisk behandling»

Den har også et kapittel som heter «Endringer i syn på psykiatriske diagnoser og legemiddelbehandling», med eksempler på både norsk og internasjonal psykiatrikritikk. Kapittelet avsluttes med eksempler på kritikk av medisinfrie tilbud fra norske psykiatere.

Rapporten har også kapitler om «Menneskerettigheter», «Fritt behandlingsvalg» og om «Alternative behandlingsformer, recoveryorientering og det sosialpsykologiske paradigmet» 

Rapporten beskriver selve forskningsmetoden og hvordan forskningen er gjennomført, før den legger frem analysen av forskningsmaterialet. 
Det ble gjennomført 6 fokusgruppeintervjuer og 14 individuelle intervjuer, med til sammen 33 pasienter. 


Spørsmål som informantene har fått, og som har blitt drøftet i analysen er følgende: 

Hvordan komme i kontakt med tilbudet (tilgjengelig informasjon), tilbudets tilgjengelighet, forventninger til tilbudet, erfaringer med det faglige innholdet i behandlingen, roller og relasjoner, brukermedvirkning, samarbeid med pårørende og nettverk, tvang, utordringer med tilbudet, organisering av tilbudene og effekt av tilbudet

«Samlet oppsummering av evalueringen» 

«Sentralt og gjennomgående funn er at de legemiddelfrie tilbudene har møtt pasienter på et behov som oppleves som viktig, og som bidrar til større mestring, opplevelse av deltagelse i eget liv og empowerment. For de som har vært inkludert i tilbudene og selv har valgt tilbudene, har disse langt på vei svart til forventningene om å kunne velge bistand som støtter en hovedstrategi uten bruk av legemidler. I funnene er det av stor betydning at tjenestene fanger opp pasientenes eget behov for å mestre uavhengig av medisin. De medisinfrie tilbudene imøtekommer et behov for å leve et liv uten store bivirkninger, noe som muliggjør samfunnsdeltagelse.» 

Oppsummeringen tar frem flere sentrale punkter, blant annet betydningen av medisinfri behandling i egne enheter og problemer med dårlig tilgjengelighet til tilbudene. 

«I funnene fra vår undersøkelse er de egne enhetene mer tydelig i sitt tilbud og lettere finne. Brukerne som er intervjuet har erfaring fra å få et medisinfritt forløp i form av poliklinisk tilbud eller døgninnleggelse. Særlig for de som står på antipsykotiske midler, oppleves innleggelse å være nødvendig for å få en trygg nedtrapping. Brukernes egne refleksjoner viser at det er behov for et sterkt fagmiljø som har tro på og fokus på at det er mulig med alternativer til legemiddelbehandling.» 

«I henhold til erfaringene i datamaterialet framgår det at de medisinfrie tilbudene ikke oppleves som lett tilgjengelige for brukere, og bidrar ikke per i dag nødvendigvis til at pasientens valgmuligheter er reell. En faktor er manglende informasjon om at et slikt tilbud finnes, og hva alternativene til medisiner går ut på. Det er svært gode erfaringer med at man får en prøvedag og en skikkelig gjennomgang av et opplegg som er klart definerte som ved ett DPS i Helse Sør-Øst og en avdeling i Helse Nord». 

I siste kapittel gir rapporten «Anbefalinger for legemiddelfrie behandlingstilbud».

Fellesaksjonen takker KBT for en god, grundig og svært viktig evaluering og rapport.

Den vil bli mye brukt i arbeidet fremover med å gjøre medisinfrie tilbud til en reell mulighet for alle som ønsker det. 

Link til rapporten: https://www.kbtmidt.no/wp-content/uploads/2020/12/Slutttrapport-KBT-evaluering-BSB-legemiddelfrie-tilbud-2020-Elektronisk-versjon-1.pdf

KBT har tidligere publisert sammenstillingsrapporten «Frisk uten medikamenter?» i 2018. https://kbtmidt.no/wp-content/uploads/2018/11/Frisk_uten_medikamenter_en_sammenstilling_og_vurdering_av_de_medikamentfrie_behandlingstilbudene_i_psykisk_helsevern_KBT.pdf

Del